Právne služby vo veciach konkurzných

  • spracovanie analýzy právneho a účtovného stavu obchodnej spoločnosti, hľadanie riešení vrátane spisovania návrhov a iniciovania konkurzov a malých konkurzov  na obchodné spoločnosti, živnostníkov
  • zastupovanie klientov vo veci začatých konkurzných a reštrukturalizačných  konaní
  • spracúvanie a prihlasovanie pohľadávok do konkurzov, reštrukturalizácií , splátkových kalendárov a oddlžení fyzických osôb
  • zastupovanie klientov v sporoch vyvolaných konkurzom, resp. v sporoch súvisiacich s konkurznými konaniami