Právne služby vo veciach občianskoprávnych vrátane obchodných

  • konzultácie vrátane analýzy vzniknutých životných situácii a návrhy na spôsob ich komplexného právneho riešenia / majetkové vzťahy k nehnuteľnému a hnuteľnému majetku  /
  • vypracúvanie zmlúv a analýzy predložených zmlúv  :  kúpnych , darovacích, zámenných, o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva podielových spoluvlastníkov vrátane uplatňovania predkupných práv , o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nepomenovaných zmlúv
  • vypracúvanie zmlúv pre realitné kancelárie
  • iniciovanie žalôb vrátane právneho zastupovania pred súdmi , zastupovanie klientov  už v rámci podanej žaloby na jeho osobu
  • zastupovanie klientov vrátane právnických osôb a živnostníkov v konaniach pred súdmi   o vymáhaní pohľadávok , o zaplatenie dlhov  a v  iných  občianskoprávnychobchodných sporoch
  • spracúvanie komplexnej právnej agendy obchodných spoločností na báze paušálnej spolupráce
  • zakladanie obchodných spoločností , nadácií
  • iniciovanie zmien v obchodných spoločnostiach až po ich zápis v obchodnom registri
  • prevody obchodných podielov
  • iniciovanie návrhov a zastupovanie  v rámci  zrušenia ,  likvidácie a konkurzov  obchodných spoločností