Právne služby vo veciach trestných

  • konzultácie,  analýza a spracovanie podnetov na začatie trestných konaní 
  • zastupovanie  obvinených,  obžalovaných a poškodených pred správnymi orgánmi pri priestupkoch a pred orgánmi činnými v trestnom konaní  a pred súdmi a prokuratúrou  pri trestných činoch