Právne služby vo veciach rodinnoprávnych a dedičských

  • konzultácie vrátane analýzy vzniknutých životných situácii a návrhy na spôsob ich komplexného právneho riešenia v rámci rodinných vzťahov
  • iniciovanie a zastupovanie klientov v rámci  rozvodových konaní a s tým spojených konaní ohľadne úpravy vzťahov k maloletým deťom  / styk, výživné, zverenie detí  do starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej starostlivosti/
  • zvýšenie, zníženie  výživného na maloletých
  • analýza dedičských právnych vzťahov vrátane vypracúvania testamentov  a listín o vydedení
  • zastupovanie dedičov  v   dedičských konaniach pred notármi a súdmi